2016.10.28 Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania

Olecko, dnia  28 października 2016 r.
SM/1/2016                                                                                                                            
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: przetarg nieograniczony ogłoszony w BZP pod numerem 322817 - 2016 z dnia 13-10-2016r o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8-Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z póź. zmianami) - Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Sobolewo, ul. Henrykowska 1, gmina Supraśl.

Uzasadnienie faktyczne:  
W przedmiotowym postepowaniu nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej odrzuceniu oraz od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”;

 Z-ca  Prezesa
Stanisław Ciechanowicz

Dokumemnt w pliku