2017.11.06 Dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie

Nazwa zadania:„Dostawa i montaż kotła CO o mocy 75 kW opalanego peletem wraz z wykonaniem robót budowlanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Giżycka 6 11-510 Wydminy”
Okres realizowania zadania 03.07.2017r.-30.09.2017r.
Koszt kwalifikowany zadania: 116800,00 zł
Forma dofinansowania z środków WFOŚiGW w Olsztynie : 101000,00zł

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

www.wfosigw.olsztyn.pl

www.wfosigw.olsztyn.pl